mangoSTEEMS Science : Science A-Z Product Training (Nov 11, 2020)

 Nov 11, 2020

mangoSTEEMS Science : Science A-Z Product Training

Wednesday - November 11, 2020 (10.00-12.00pm)

Lecturer: Kittipat Chaloeysub / Nawaporn Kungsapiwatana


เสริมศักยภาพ "ครู" ... สู้อนาคต "เด็ก"

ดร.นงค์ลักษณ์ โชติวิทยธานินทร์
เลขานุการคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

         โลกยุคดิจิทัลทำให้ภูมิทัศน์ทางการศึกษาถูกท้าทายจากเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเปลี่ยนโลก ซึ่งมีผลต่อการศึกษา ณ วันนี้ให้การเรียนรู้พลิกโฉมไปจากอดีตไม่ว่าจะเป็นแนวคิดการจัดการเรียนรู้ หลักสูตร/เนื้อหาการเรียนรู้ สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ บทบาทของครูผู้สอนและผู้เรียน พื้นที่การเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้ ฯลฯ เด็กนักเรียนต้องได้รับการพัฒนาให้สามารถใช้ชีวิตในโลกอนาคต โดยครูเป็นปัจจัยสำคัญที่จะสนับสนุนให้ภารกิจสำคัญนี้สำเร็จลงได้ด้วยดี

         มหาวิทยาลัยสวนดุสติและบริษัท แมงโกสทีมส์ (mangoSTEEMS) มองเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายข้างต้นจึงร่วมกันเปิดพื้นที่การเรียนรู้บนพื้นที่ชั้นลอยร้าน 189 คาเฟ่เดิม อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อย่างไม่เป็นทางการไปแล้วนั้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ และเมื่อวันพุธที่ผ่านมา (11 พ.ย. 63) บริษัท แมงโกสทีมส์ ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งนำทีมโดยนายกิตติภัฏ เฉลยทรัพย์ ผู้จัดการบริษัทแมงโกสทีมส์ และดร.ราเชนทร์ บุญลอยสง ผู้จัดการโครงการความร่วมมือฯ จัดอบรมการใช้สื่อการเรียนรู้ Science A-Z ให้กับครูระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยดร.เพ็ญพักตร์ ภู่ศิลป์ หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมครูสาธิตละอออุทิศเข้าร่วมอบรม 

         การจัดอบรมครั้งนี้ตอบโจทย์การเรียนรู้แบบใหม่ ๆ ของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ครูทุกคนในยุคสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลเฟื่องฟูและหลากหลายกำลังถูกคุกคามจากสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลสมัยใหม่ ครูจำเป็นต้องมี ‘Growth mindset’ หรือกรอบความคิดที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาตนเองไปสู่วิถีใหม่โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของส่วนรวมเป็นหลัก 

         ครูสาธิตละอออุทิศต่างเห็นถึงโอกาส ความจำเป็น และประโยชน์ที่จะได้รับจากการพัฒนาตนเองทั้ง Re-skilling, Up-skilling และเพิ่ม New skilling เพื่อนำเอาความรู้ใหม่ที่ได้รับจากการอบรมไปสอนเด็กนักเรียนสาธิตละอออุทิศต่อไป นับว่าเป็นการเปิดโลกการเรียนรู้ของครูที่จะเชื่อมโยงไปสู่เด็กนักเรียน 

         จุดเด่นของ Science A-Z เป็นสื่อไฮบริดที่ทันสมัยในรูปแบบ “การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านการอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ”ที่พัฒนาตามมาตรฐานใหม่ NGSS USA (Next Generation Science Standards, USA) ที่สามารถนำมาใช้สอนเด็กนักเรียนให้มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และทักษะภาษาอังกฤษไปพร้อม ๆ กัน โดยเฉพาะทักษะการฟังและการอ่านที่เป็น “Receptive skills” ที่จะช่วยพัฒนาเด็กนักเรียนให้มีทักษะการพูดและการเขียนที่เป็น “Productive skills” ได้อย่างมั่นใจและคล่องแคล่ว 

         สื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เป็นสื่อดิจิทัลทุกวันนี้มีให้โรงเรียนและครูเลือกนำมาใช้อยู่มากมาย สื่อ Science A-Z เป็นสื่อหนึ่งที่นับว่ามีความน่าสนใจไม่น้อย เพราะมีบทเรียนให้เด็กนักเรียนได้ลงมือทำและทดลองจริง ๆ มีทรัพยากรสารสนเทศที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาความรู้และแนวปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียนเป็นแสน ๆ รายการ ในขณะเดียวกันก็สนับสนุนทักษะการรู้หนังสือ (Literacy skill) ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และภาษาต่างประเทศสามารถนำมาใช้สอนเสริมตามหลักสูตรแกนกลางสพฐ.ได้แน่นอน และท้ายนี้คุณครูท่านใดสนใจอบรมฟรี สามารถติดต่อมาที่ mangoSTEEMS Learning Center อาคารดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 189 ถนนราชวิถี แขวงวชิระเหนือ เขตดุสิต กทม. 10300 โทร. 02-0040784 หรือมือถือ 064-2805620

ฟรีแบบนี้คือบริการดี ๆ ที่ต้องมีเพื่อเพิ่มศักยภาพของ “ครู” ให้อยู่ใน “โลกอนาคต” อย่างมีความหวัง...

See video: https://youtu.be/WZSF8RhwVeE